Krka uzvodno od granice NP Krka

Ovaj lokalitet zaštićen je 1948. i 1968. godine. Uzvodno od granice Nacionalnog parka „Krka" ima dijelom kanjonski, a dijelom nizinski tok.

I jednom i drugom tipu reljefa Krka stvara zanimljive geomorfološke oblike. Krka izvire podno Topoljskog buka i do Nacionalnog parka „Krka" ima tok u duljini od 10 km. Na tom putu joj se pridružuju brojni pritoci, od kojih su najvažniji Butižnica i Radiljevac.

Posebno treba istaknuti meandriranje Krke u nizinskom dijelu toka, koje je iznimno rijetko u krškim reljefima.

UputeAdresa